He's not fat. He's big-boned. He also eats no carbs.